Contact Us

Acharya Shree Nanesh Samta Vikas Trust

Nanesh Nagar (Danta),
Tehsil : Kapasan,
District : Chittorgarh
Stae :  Rajasthan
Phone : +91-01476-287206, 287249
Mobile: +91-8561952119

Mail: asnsvt@yahoo.com

Acharya Shree Nanesh Samta Mahavidyalaya
Nanesh Nagar (Danta),
Tehsil : Kapasan,
District : Chittorgarh
State : Rajasthan
Phone : +91-01476-287410
Mob : +91-94133-72905
Fax : +91-01476-287206
mail : asnsvt@yahoo.com
Acharya Shree Nanesh Sr. Secondary School
Nanesh Nagar (Danta),
Tehsil : Kapasan,
District : Chittorgarh,
State : Rajasthan
Phone : +91-01476-287207
Acharya Shree Nanesh Industrial Training Center
Nanesh Nagar (Danta),
Tehsil : Kapasan,
District : Chittorgarh,
State : Rajasthan
Phone : +91-01476-287229
Acharya Shree Nanesh Academy
Nanesh Nagar (Danta),
Tehsil : Kapasan,
District : Chittorgarh,
State : Rajasthan
Phone : +91-01476-287257